Mark list:Name Small assignment 1 (10) Small assignment 2 (10) Class test 1 (30) Assignment 1 (90) Midsem (40) Class test 2 (30) Assignment 2 (80) Endsem (40) Total(100) Grade
Nikhil Mande 7 9 16 73 31 28 71 29 78 AA
Pratik Ghosal 10 10 14 82 24 26 80 19 72 AB
Pratish Gandhi 10 10 20 82 24 24 64 18 69 AB
Arnab Saikat Nayak 9 10 16 80 29 23 68 14 67 AB
Amlan Modak 8 10 12 84 18 11 58 14 57 BB
Niranka Banarjee 8 10 12 85 6 24 64 6 51 BC
Shubhayan Kabir 8 10 11 42 4 24 33 10 40 CC
Lav Kumar 10 10 5 68 19 16 13 2 38 CD
Kaustav Sarkar 9 10 9 59 20 6 13 5 37 CD
A Paulin Ezhilarasi 8 10 4 67 12 5 47 0 36 CD